Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (ΕΑΝ)

Θυμίζουμε πως το αρχείο ενεργοποιήθηκε (αφού είχε σταματήσει η καταγραφή για χρόνια) και πάλι το 2017, μετά από παρεμβάσεις του Δημήτρη Σιάχου

Διαβάζουμε στη σελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ :

Το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (EAN) είναι o επίσημος μηχανισμός συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που σχετίζονται με τις νεοπλασίες στην Ελλάδα και προέρχονται από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα Υγείας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω των «επιμελητών καταγραφής» ή «καταγραφέων» καρκίνου για τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των στοιχείων που συλλέγονται. Με βάση το σχεδιασμό του ΕΑΝ, στην καταγραφή συμμετέχουν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ούτως ώστε τα αποτελέσματα που θα εξάγονται να έχουν πληθυσμιακή αναφορά.
Ως εκ τούτου, η βασική αποστολή και σκοπός του ΕΑΝ, ως πληθυσμιακό αρχείο, είναι ο έλεγχος της νόσου σε εθνικό επίπεδο και η παροχή στοιχείων για τη χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι τα αρχεία νεοπλασιών αποτελούν μοναδικά και αναγκαία εργαλεία για την αποτελεσματική παρέμβαση και χαρακτηρίζονται διεθνώς ως τα «αόρατα κλειδιά» για τον έλεγχο του καρκίνου (Brewster et al, 2005). Τα υψηλής ποιότητας δεδομένα για την επίπτωση του καρκίνου και την επιβίωση από καρκίνο είναι πολύτιμοι δείκτες για την πρόοδο της μάχης κατά του καρκίνου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού για την Έρευνα του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer), οι πληροφορίες αυτές είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εθνικών πολιτικών για την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου, ενώ επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις και να κατευθύνουν κατάλληλα τους πόρους, όπου κρίνεται αναγκαίο.
Το ΕΑΝ αποτελεί αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3370/2005 περί «οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας». Η οργάνωση και λειτουργία του ΕΑΝ εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο 2011–2015.
Λόγω της σημασίας που έχει για τη Δημόσια Υγεία της χώρας χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ. Τίτλος πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών» με κωδικό MIS 464106 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007–2013».

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ: 210-5212822
Φαξ: 210-5212187
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ean@keelpno.gr

Θυμίζουμε πως το αρχείο ενεργοποιήθηκε (αφού είχε σταματήσει η καταγραφή για χρόνια) και πάλι το 2017,  μετά από παρεμβάσεις του Δημήτρη Σιάχου