Η φιλία είναι

Η φιλία είναι μία μορφή αγάπης και,
ως τέτοια, βρίσκεται πάντα σε συνεχή εξέλιξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ