οι τοίχοι στα νοσοκομεία

οι τοίχοι στα νοσοκομεία
έχουν «ακούσει» περισσότερες προσευχές

από τους τοίχους στις εκκλησίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ