Το να συμπονάς

 Το να συμπονάς δεν είναι κάποιο «χάρισμα»,

δεν χρειάζεται ταλέντο, είναι επιλογή και θα πρέπει να γίνεται αντανακλαστικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ