14 δικαιώματα των ασθενών

Η Χάρτα αυτή αναφέρει 14 τέτοια «δικαιώματα» των Ευρωπαίων ασθενών, ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη νόσο. Το σύνολο των δικαιωμάτων αυτών, μάλιστα, αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου από το 2007.

Το 2002, το «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών» («Active Citizenship Network»), ηγήθηκε της σύνταξης της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων ασθενών, μαζί με 12 άλλες Ευρωπαϊκές οργανώσεις. Η Χάρτα αυτή αναφέρει 14 τέτοια «δικαιώματα» των Ευρωπαίων ασθενών, ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη νόσο. Το σύνολο των δικαιωμάτων αυτών, μάλιστα, αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου από το 2007.

Ακολουθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων:

Δικαίωμα της πρόληψης

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών προκειμένου να εμποδίσει την εμφάνιση ασθενειών.

Δικαίωμα της πρόσβασης

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους χωρίς διακρίσεις ως προς την οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή τον χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.

Δικαίωμα της πληροφόρησης

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο να τις χρησιμοποιεί καθώς επίσης και σε κάθε διαθέσιμη επιστημονική έρευνα και τεχνολογική καινοτομία.

Δικαίωμα της συγκατάθεσης

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας που μπορεί να τον βοηθήσει να συμμετέχει ενεργά στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για κάθε θεραπευτική πράξη και διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές.

Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών διαδικασιών και παροχέων υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.

Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες καθώς επίσης και να προστατεύεται η ιδιωτικότητά του κατά την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά ιατρικών/χειρουργικών πράξεων.

Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή σε σύντομο και προκαθορισμένο χρόνο. To δικαίωμα αυτό ισχύει για κάθε φάση της θεραπείας.

Δικαίωμα της τήρησης προδιαγραφών ποιότητας

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας βάσει προδιαγραφών και τήρησης συγκεκριμένων προτύπων.

Δικαίωμα της ασφάλειας

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα απαλλαγής από βλάβη που προκαλείται από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, τα ιατρικά σφάλματα και λάθη, και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και θεραπείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας.

Δικαίωμα της καινοτομίας

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς παράγοντες.

Δικαίωμα της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και πόνου

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αποφύγει όσο μπορεί την ταλαιπωρία και τον πόνο σε κάθε φάση της ασθενείας του.

Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους σχεδιασμένες, κατά το δυνατόν, στις ατομικές του ανάγκες.

Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράσει παράπονα, οποτεδήποτε έχει υποστεί ζημία και το δικαίωμα να λάβει απάντηση ή άλλη ενημέρωση.

Δικαίωμα της αποζημίωσης

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λάβει επαρκή αποζημίωση εντός λογικά σύντομου χρονικού διαστήματος, οποτεδήποτε έχει υποστεί φυσική ή ηθική και ψυχολογική ζημία από ιατρική πράξη που παρείχε μια υπηρεσία υγείας.