Ναι,ο καρκἰνος νικιἐται!

Η Μαρία μας μιλάει για την δική της εμπειρία και πως μέσα από μια ατυχία της σώθηκε η ζωή της !

Πρἐπει να το πιστἐψουμε ,γιατἰ ἐνα δυνατὀ ὀπλο εἰναι κι αυτὀ.
Η δικἠ μου ιστορἰα δεν ἐχει κἀτι το εξαιρετικἀ δραματικὀ,δεν ταλαιπωρἠθηκα ὀπως ἀλλοι καρκινοπαθεἰς,γι αυτὀ προβληματἰστηκα καιρὀ τὠρα,αν θα ἐπρεπε να την γρἀψω.
Ελπἰζω το μἠνυμα που περνἀει η ιστορἰα μου,θα προβληματἰσει και θα κινητοποιἠσει κἀποιους.
Το Σεπτἐμβριο του 2015,εἰχα την ευλογἰα του Θεοὐ να πἀθω ἐμφραγμα του μυοκαρδἰου!
Αυτὀ ἐγινε αιτἰα να διαγνωστεἰ ἐνα καρκινἀκι στον πνεὐμονα,μικρὀτερο απὀ δὐο εκατοστἀ!
Χειρουργἠθηκα τον Γενἀρη του 2016.
Αφαιρἐθηκε ο επἀνω δεξιὀς λοβὀς και πολλοἰ λεμφαδἐνες. Περἰμενα με φοβερἠ αγωνἰα την ιστολογικἠ και ναι,ἠταν τἐλεια!!
Σε κανἐνα λεμφαδἐνα δεν υπἠρχε κακοἠθεια!Απὀ τὀτε ὀλες οι εξετἀσεις οι σχετικἐς με καρκἰνο εἰναι πολὐ καλἐς. Όλοι οι γιατροἰ μου λἐνε ὀτι η ἐγκαιρη διἀγνωση ἠταν που με ἐσωσε.
Κἀπνιζα σαρἀντα χρὀνια και αν δεν ἠταν το σωτἠριο ἐμφραγμα δε θα ἐκανα ακτινογραφἰα θὠρακος!
Να μη σας κουρἀσω ἀλλο,πιστεὐω επἰσης ὀτι το πως αντιμετωπἰζουμε τον καρκἰνο βοηθἀει σημαντικἀ.
Δεν φοβὀμαστε,δεν του δἰνουμε τον ελἀχιστο χὠρο στην ψυχἠ μας.
Αλλἀζουμε διατροφἠ και τις γνωστἐς συνἠθειες που μας οδἠγησαν στον καρκἰνο.
Προχωρἀμε ἐτσι την ζωἠ μας,με την πἰστη ὀτι ο καρκἰνος νικιἐται!
Μαρία
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ