Δικαίωμα στην Αλήθεια

Έχοντας βρεθεί τόσες φορές αντιμέτωπος με τον καρκίνο στη ζωή μου, είμαι πλέον κατηγορηματικός: "Θέλω να ξέρω τα πάντα. Θέλω να είμαι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο!". Το ίδιο συμβουλεύω και τους συγγενείς άλλων ασθενών, χωρίς όμως να είμαι ειδικός. Το βιβλίο αυτό έρχεται να δώσει απαντήσεις που έλειπαν..

Σύνδεσμος για την αγορά του βιβλίου

ISBN 978-960-93-8208-3

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Δικαίωμα στην Αλήθεια», εξέδωσε ο Γενικός Αρχίατρος- Θωρακοχειρουργός, κος Ιωάννης Παπαχρήστος.
Το βιβλίο απευθείνεται σε συγγενείς και φίλους ασθενών με καρκίνο.

Τα σημεία που τονίζονται στην περίληψη του οπισθόφυλλου είναι:

«Πρέπει άραγε ή Όχι να ξέρει την αλήθεια ο ασθενής με καρκίνο; Αν ναι, από Ποιόν ενημερώνεται; ΠΩΣ; Πόσο Μέρος της αλήθειας αντέχει να γνωρίζει;

Στην χώρα μας αποτελεί Πληγή, που κακοφόρμισε, ένα “κυλώνειον ἅγος”, η άγνοια της Αλήθειας από τον μοναδικό Άμεσα ενδιαφερόμενο…

Παρατίθενται επιχειρήματα μαζί με αντιπαραδείγματα, εμπνευσμένα από την τριανταδυάχρονη κλινική εμπειρία του συγγραφέα, υπέρ του Δικαιώματος του ασθενούς:
► Εμπιστοσύνη,
► Προστασία από τσαρλατάνους και εκμετάλλευση,
► συνειδητή Θυσία αρτιμέλειας για επίτευξη Ίασης,
► βάσιμη Ελπίδα και
► Έλλειψη φόβου για το άγνωστο.

Το βιβλίο:

► απευθύνεται κυρίως σε στενούς Συγγενείς καρκινοπαθών: σ’ αυτούς πέφτει συνήθως το βάρος της Απόφασης για ενημέρωση ή μη του οικείου τους. Τους στηρίζει και τους συμβουλεύει.

► παρέχει ερεθίσματα και σε κάθε φιλάνθρωπο, που μεριμνά για ασθενείς με καρκίνο ή παρόμοια Νόσο: γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο, ιερέα, φίλο Παρακαλούνται όλοι να μην καταφεύγουν στην Εύκολη λύση του ψέματος, που μόνο σε δεινά οδηγεί τελικά.

► αποτελεί μια Γροθιά στης χώρας την υποκρισία, που προτάσσει ως πρόσχημα το να μην στενοχωρήσει δήθεν τον άρρωστο. Τον ίδιο ακριβώς άρρωστο τον ταλαιπωρεί ανεπαίσχυντα με τρόπους, των οποίων εκτίθενται μύριες πτυχές, ώστε να αποβληθούν από την κλινική πρακτική μια για πάντα…»

____________

Την έκδοση του τόσο ενδιαφέροντος βιβλίου συνόδευε το πιο κάτω Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Καρκίνος: Κυκλοφορία βιβλίουΔικαίωμα στην Αλήθειασε 51 χώ­ρες

Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 κυκλοφορεί το Νέο βιβλίοΔικαίω­μα στην Αλή­θεια”, με υπότι­τλο Για Συγγε­νείς – Φί­λους ασθε­νών με καρκί­νο, σε 51 χώρες στα ελληνι­κά (ηλε­κτρο­νι­κό, ebook). Συγγρα­φέας είναι ο Ιωάννης Χ. Παπαχρή­στος, θωρακο­χει­ρουρ­γός με έδρα την Θεσσα­λο­νί­κη. Το βιβλίο απαντάει στα ερωτή­μα­τα–ταμπού Αν πρέπει να ενημερώ­νε­ται ο ασθε­νής με καρκίνο για την αληθή διάγνω­ση, Από Ποιον, Πώς και σε πόση έκτα­ση.  Απευθύ­νε­ται σε συγ­γε­­νείς ασθενών με καρκίνο και φίλους τους, αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, καθώς και σε ιατρούς, νοσηλευ­τές και ανθρωπι­στές, που εμπλέκο­νται με φροντί­δα ασθε­νών.  Περιέχει επιχειρή­μα­τα, αλλά και “κλινικά αντιπαραδείγ­μα­τα”, εμπνευσμέ­να από την 32–χρονη εμπει­ρία του συγγρα­φέα: σε καθέ­να από τα τελευταία περιγράφο­νται δεινά, που δεί­χνουν πόσο καταστροφι­κή είναι η άγνοια της διάγνω­σης από τον ασθε­νή. Το βιβλίο θα διατίθε­ται από την ως άνω ημερομη­νία στα ηλεκτρο­νι­κά βιβλιοπω­λεία iBooks Store (για iPad ή άλλη συσκευή / υπολογι­στή Apple) και “kobo books” (για ανάγνω­ση σε ταμπλέ­τα android,  υπολογι­στή Windows ή Apple,  eReader). Είναι ήδη ενερ­γές οι προπαραγ­γε­λίες (Preorders) για την Ελλά­δα, την Κύπρο και 49 άλλες χώρες. Το έχουν ήδη ψηφίσει στις 6 πρώτες θέσεις παγκοσμίως από τις λίστεςListopia” ( της πλατφόρμας βιβλιοφίλων goodreads” ), τις θεματικά σχετικές με  τον καρκί­νο.

Περισσότε­ρες πληροφο­ρίες για το βιβλίο υπάρ­χουν στην ιστοσελί­δα του:

www.icp-med.gr/vivlia/dsa

Θεσσαλονίκη 16 Ιουνίου 2016

Με την παράκλη­ση για δημοσίευ­ση ή μετάδο­ση

Για περισσό­τε­ρες πληροφο­ρίες και διευκρινί­σεις, μπορεί­τε να επικοινωνεί­τε με τον εκδό­τη κ. Ιωάννη Χ. Παπαχρή­στο, τηλ. 697 7233088, fax 231 0434622, email address: icpap@icloud.com